Medic # 2

2013 Chevrolet G4500 PL Custom Ambulance